Isroth Gruppens, fullgörandegarantier inom entreprenadkontrakten

 

Vilka är de vanligaste garantityperna?

Det finns ett antal varianter på byggsäkerhet beroende på vilken typ av projekt och vilken typ av avtal det handlar om. De vanligaste fullgörandegarantierna tecknas enligt AB04 och ABT06. Båda varianterna täcker merkostnader upp till 10 procent av entreprenadsumman under utförandeperioden. Har man sedan en garantitidsgaranti på plats under garantitiden så täcker denna upp till 5% av entreprenadsumman under garantitiden.

I entreprenadkontraktet ingår det ofta ett krav på att entreprenören skall lämna en fullgörandegaranti, även kallad fullgörandeförsäkring, till beställaren. Fullgörandegarantin garanterar att åtagandet under entreprenaden kan fullgöras och skyddar beställaren mot eventuella merkostnader i det fall entreprenören inte är i stånd att fullgöra sitt åtagande.

Fullgörandegarantin kombineras ofta med en garantitidsgaranti, som även innefattar entreprenörens skyldigheter under garantitiden. Garantitidsgarantin kallas även för garantitidsförsäkring. Tillsammans bildar fullgörandegarantin och garantitidsgarantin en byggsäkerhet.

Varför är det viktigt med en Fullgörandegaranti?

I det fall att entreprenören, under projektets gång, får problem och inte kan fullfölja sina åtaganden i enlighet med kontraktet kan beställaren få ersättning för sina merkostnader från fullgörandegarantin/fullgörandeförsäkringen. Detta gäller under förutsättning att de villkor som anges i garantin är uppfyllda och i enlighet med vad som anges i entreprenadkontraktet. 

Om man startar ett projekt utan att fullgörandegarantin är på plats riskerar byggherren att drabbas av omfattande kostnader om entreprenören inte är i stånd att fullgöra sina skyldigheter. 

Vad omfattas av Fullgörandegarantin?

En fullgörandeförsäkring / fullgörandegaranti under entreprenadtiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått under entreprenadtiden. Det gäller även om entreprenören inte har fullgjort sina åtaganden enligt kontraktet och beställaren har rätt att häva detta.

Varför är det viktigt med en Garantitidsgaranti?

Garantitiden inträder efter det att ett projekt eller en installation är färdig. Detta innebär att garantitiden ofta inträder en lång tid efter att man ursprungligen kom överens med utföraren om projektet och det kan vara svårt för beställaren att förutse utförarens förmåga att fullgöra sina vidare skyldigheter så långt in i framtiden.  Garantitidsgarantin ger här en extra trygghet om utföraren inte är i stånd att uppfylla sina åtaganden enligt kontraktet under garantitiden.

Vad omfattas av Garantitidsgarantin?

En garantitidsförsäkring / garantitidsgaranti under garantitiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått efter. Det gäller även i de fall entreprenören ej kan fullgöra sina förpliktelser enligt kontrakten

Behöver beställaren stå för självrisk vid skada?

Isroth Gruppens, färdigställandeförsäkring gäller utan självrisk.

Vad är fördelarna med en Färdigställandeförsäkring och under själva garantitiden från Isroth Gruppen?

En färdigställandeförsäkring och garantitidsgaranti från Isroth Gruppen, går oftast mycket fort att utfärda. Vi samarbetar dessutom med ett skadeteam som finns där för de inblandade parterna och handlägger ersättningsanspråk under färdigställandeförsäkringen.

För att kunna få offert / försäkring, för ditt pågående entreprenadavtal där du och din beställare avtalar om, AB-04 eller ABT-06, Kap 6 § 21, (part enligt kontraktshandlingar är skyldig att ställa säkerhet för sina förpliktelser, skall säkerhet lämnas inom två veckor efter att avtal har träffats)

Sänder du in via mail ( info@isrothgruppen.se ) en kopia av det avtal du tecknat med beställaren, till oss på Isroth Gruppen, som sedan hanterar din offertförfrågan, och därefter efter sedvanlig handläggning, återkommer till dig med offert förslaget tillhörande avtalet.

 

Behöver du hjälp och genomgång med avtals lydelserna, kontaktar du en av våra entreprenadjurister för hjälp och rådgivning.  010 330 00 00